Zápisní řád

Smluvní plemenná kniha

1. Klub chovatelů československého vlčáka uzavírá smlouvu o vedení plemenné knihy a vydávání průkazů původu s druhou právnickou osobou - členským subjektem Českomoravské kynologické unie (ČMKU). Smluvní plemenná kniha je uznávána ČMKU a podléhá přímé kontrole ČMKU.

2. Do smluvní plemenné knihy se zapisují:

a) štěňata československých vlčáků, pocházející ze spojení čistokrevných rodičů a za podmínky splnění všech ustanovení Chovatelského řádu a Zápisního řádu KCHČSV.

b) importovaní jedinci s průkazem původu, který vystavila zahraniční kynologická organizace uznaná FCI.

3. Na území České republiky je možné zapisovat psy plemene československý vlčák, kteří jsou v držení členů KCHČSV, jen v plemenné knize, která je ve smluvním vztahu ke Klubu chovatelů československého vlčáka. Ustanovení Chovatelského a Zápisního řádu KCHČSV se vztahuje i na nečleny KCHČSV, kteří žádají o provedení zápisu do plemenné knihy.

Chovatelská stanice
(Chráněný název chovu)

4. Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU. Žádost o chránění názvu zasílá žadatel na adresu sekretariátu ČMKU; žádost musí obsahovat: Jméno, příjmení, přesnou adresu a rodné číslo žadatele a 4 - 6 navržených názvů. Doporučuje se volit krátký český název chovatelské stanice, který by měl vztah k plemeni nebo chovateli.

5. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovných plemen a držených fen. Přidělení chráněného názvu chovatelské stanice je osobní a celoživotní.

6. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace Mezinárodní kynologickou organizací (FCI). Tento název nelze měnit.

7. Majitelem chovatelské stanice může být pouze právně způsobilá fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území České republiky.

8. Převod chráněného názvu chovatelské stanice je možný dědickým převodem nebo smluvním odstoupením.

9. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení;
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.

10. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně oznámeny evidenci chovatelských stanic ČMKU.

Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

11. Jedincům dovezeným ze zahraničí s průkazy původu, které jsou vystaveny kynologickými organizacemi uznávanými FCI, přiděluje smluvní plemenná kniha číslo zápisu.

12. Importovaní jedinci zapsaní v plemenných knihách neuznaných FCI mohou být se souhlasem KCHČSV zapsáni ve zvláštním registru, smluvní plemenná kniha vystaví nový průkaz původu s nezaměnitelným označením "registr".

Zápis do rejstříku chovných jedinců ("přeregistrace")

13. Do rejstříku chovných jedinců smluvní plemenné knihy může být zapsán jedinec, který splnil všechny podmínky k získání chovnosti stanovených KCHČSV ve smyslu Chovatelského řádu.

14. K žádosti o zápis do rejstříku chovných jedinců majitel přiloží originál průkazu původu psa s přílohou a záznamem Klubu o splnění podmínek chovnosti (bonitace, výsledek vyšetření na DKK).

15. Žádost o zápis do rejstříku chovných jedinců je nutno podat nejpozději s přihláškou prvního odchovu po příslušném jedinci. Později získaná výstavní ocenění, tituly a složené zkoušky se do rejstříku doplní na žádost majitele po předložení originálů příslušných dokladů.

Zápis štěňat do plemenné knihy

16. Do plemenné knihy mohou být zapsány jen odchovy prokazatelně pocházející od rodičů plemene československý vlčák, zapsaných v plemenné knize uznané FCI.

17. Oba rodiče štěňat musí být zapsáni v rejstříku chovných jedinců. Při zahraničním krytí chovatel doloží kopii Průkazu původu zahraničního plemeníka včetně dokladu o jeho chovnosti.

18. Podkladem pro zápis odchovu do smluvní plemenné knihy je Přihláška k zápisu štěňat. Přihláška musí být úplně, čitelně a pravdivě vyplněna ve dvou vyhotoveních a podepsána majitelem chovatelské stanice. Součástí přihlášky je záznam o krytí feny podepsaný majitelem chovného psa a záznam o kontrole vrhu a tetování štěňat.

19. Přihlášku k zápisu štěňat chovatel předá poradci chovu při kontrole vrhu nebo zašle doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat. Přihlášku k zápisu štěňat, kterou chovatel předložil bez věcných a formálních závad, poradce chovu doplní o druh chovu a předá k dalšímu řízení. Přihláška musí být odeslána smluvní plemenné knize do 3 měsíců od narození štěňat.

20. Nesplní-li poradce chovu tuto povinnost, nemůže to být ke škodě majiteli chovatelské stanice.

21. Má-li přihláška k zápisu štěňat závady, vyzve poradce chovu majitele chovatelské stanice k jejich odstranění a stanoví mu přiměřenou lhůtu. Dodrží - li majitel chovatelské stanice tuto lhůtu, má se za to, že přihláška k zápisu štěňat byla podána bez závad a včas. Není-li lhůta k odstranění závad dodržena, zápis se neuskuteční a požadované průkazy původu nebudou vystaveny.

22. Vrh musí být přihlášen k zápisu celý a najednou, dodatečné hlášení jednotlivých štěňat je nepřípustné.

23. Chovatel je povinen oznámit chovatelskému klubu adresy majitelů štěňat nejpozději do 6 měsíců od jejich narození. Povolení dalšího krytí bude vázáno na splnění tohoto ustanovení.

24. Jména štěňat pocházejících z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. První vrh plemene československý vlčák v každé chovatelské stanici nese označení písmene A, další vrhy se řídí abecedním sledem bez ohledu na počet chovných fen téhož plemene působících v chovatelské stanici. Písmena s háčkem a obtížně vyslovitelné hlásky lze vynechat. Po vyčerpání celé abecední řady začíná majitel chovatelské stanice pojmenovávat štěňata znovu od písmene A, jména se však nesmí opakovat.

25. Uvedení vědomě nepravdivých údajů v zápisním řízení, nebo zamlčení skutečnosti významné v zápisním řízení, je hrubým chovatelským přestupkem. Má za následek zrušení příslušných zápisů v smluvní plemenné knize a kárné řízení dle Stanov KCHČSV.

Průkaz původu psa

26. Průkaz původu je doklad, osvědčující plemennou příslušnost jedince a jeho původ prokázaný nejméně třemi generacemi předků. Je vystaven v jednom originále a je nepřenosný.

27. Platnost průkazu původu je doložena znakem FCI a ČMKU, podpisem zodpovědné osoby zplnomocněné smluvní plemennou knihou a podpisem majitele chovatelské stanice.

28. Průkaz původu obsahuje: plemeno, druh chovu, název chovatelské stanice, jméno psa, pohlaví, datum narození, zkratku smluvní plemenné knihy a číslo zápisu, další identifikační údaje (tet. číslo, barva srsti, znaky), a nejméně 3 generace předků. U psů v evidovaném chovu (registr) mohou chybět údaje o předcích.

29. Při převodu vlastnictví ke psu je nabyvatel povinen vlastnoručně podepsat průkaz původu převzatý od chovatele. Další změna majitele musí být stvrzena oběma podpisy. Majitel je povinen na požádání předložit průkaz původu KCHČSV nebo smluvní plemenné knize.

30. Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze smluvní plemenná kniha. Zápisy do přílohy provádí k tomu oprávněné kvalifikované osoby, zejména posuzovatelé exteriéru, rozhodčí výkonu, bonitační komise, registrovaní veterinární lékaři atd. Zápis musí obsahovat datum a podpis oprávněné osoby.

31. Padělání průkazu původu, svévolné provádění změn v záznamech, jakož i zneužití průkazu původu druhého psa se trestně a kárně stíhá. Pozměněný průkaz původu pozbývá platnost a bude smluvní plemennou knihou zadržen.

32. Za poškozený průkaz původu vydá smluvní plemenná kniha přepis, poškozený průkaz poté znehodnotí.

33. Ztrátu průkazu původu majitel neprodleně oznámí smluvní plemenné knize a poradci chovu. Plemenná kniha zveřejní v odborném tisku oznámení o ztrátě. Nebudou - li do 1 měsíce od zveřejnění podány námitky, vystaví smluvní plemenná kniha duplikát. K žádosti o duplikát majitel přiloží vyjádření poradce chovu a doklady o získaných oceněních, titulech a zkouškách. V duplikátu průkazu původu mohou být uvedeny jen ověřitelné záznamy.

34. Průkaz původu uhynulého psa majitel zašle smluvní plemenné knize ke znehodnocení.

35. Nabyvatel štěněte má nárok na bezplatné dodání průkazu původu. V případě, že cena štěněte nebyla úplně uhrazena, zůstává průkaz původu majetkem chovatele až do vyrovnání pohledávky.

Exportní průkaz původu

36. Při vývozu štěněte mimo území České republiky požádá chovatel o ověření Průkazu původu Českomoravskou kynologickou unii (ČMKU), která je výhradně oprávněna zastupovat Českou republiku na mezinárodní úrovni. V žádosti uvede jméno a adresu zahraničního nabyvatele štěněte. Sekretariát ČMKU označí ověřený průkaz původu plastickou pečetí.

37. Vývoz štěňat prostřednictvím obchodních organizací je v rozporu s posláním ČMKU. V takovém případě nebude žádosti o vývozní označení průkazů původu vyhověno.