Stanovy Klubu chovatelů československého vlčáka

§ 1. Všeobecná ustanovení

1. Samostatný, všemi pravomocemi vybavený klub.

2. Sdružuje chovatele, majitele a příznivce plemene československý vlčák uznaného FCI.

§ 2. Název a sídlo Klubu

1. Název: Klub chovatelů československého vlčáka (KCHČSV)
Sídlo: Praha
Působnost: Česká republika

2. Sídlo KCHČSV se uvádí jako součást názvu. O sídle KCHČSV se zřetelem na jeho administrativní a technické možnosti rozhoduje členská schůze resp. konference delegátů.

§ 3. Vznik, právní postavení a zánik Klubu

1. Klub chovatelů československého vlčáka vzniká dobrovolným sdružením chovatelů, majitelů a příznivců plemene psa československý vlčák.

2. Klub je samostatnou odbornou zájmovou organizací s právní subjektivitou, schopnou samofinancování, mající právo podle svého rozhodnutí hospodařit s finančními prostředky a nabývat majetek.

3. Klub chovatelů zaniká:
- rozhodnutím členské schůze resp. konference delegátů
- v případě poklesu členské základny a ztráty možnosti samofinancování
- rozhodnutím soudu

§ 4. Úkoly Klubu chovatelů ČSV

1. Klub chovatelů československého vlčáka s působností pro ČR je spolu s Klubem chovateľov československého vlčiaka s působností pro SR garantem dodržování standardu národního plemene, jeho dalšího zdokonalování a rozvoje.

2. Organizuje chovatele ke společné činnosti zaměřené na rozšiřování chovatelské základny, zvyšování teoretických znalostí a praktických návyků v chovu a výcviku plemene.

3. Organizuje a zabezpečuje cílevědomou plemenitbu k udržení, zlepšení a spojování vhodných vlastností psů.

4. Poskytuje poradenskou službu chovatelům i nečlenům Klubu. Umožňuje všem chovatelům a majitelům československých vlčáků odborné posouzení zvířat na chovných svodech, bonitacích a speciálních výstavách.

5. Správnost svého chovatelského úsilí ověřuje organizováním zájmových a výkonnostních soutěží.

6. Zabezpečuje vedení chovatelské dokumentace a její zveřejňování pro členy Klubu.

7. Spolupracuje se všemi kluby chovatelů psů a v souladu se stanovami Českomoravské kynologické unie navazuje kontakty s chovatelskými kluby ČSV v zahraničí.

8. Zajišťuje odborné školení o plemeni posuzovatelům exteriéru psů.

9. Prostřednictvím Českomoravské kynologické unie zabezpečuje zastoupení KCHČSV v FCI.

§ 5. Členství

1. Členem Klubu chovatelů československého vlčáka se může stát každý chovatel, majitel a příznivec plemene.

2. Členství v KCHČSV je dobrovolné, vzniká podáním přihlášky a jejím schválení výborem pobočky, zaplacením příspěvků na příslušný kalendářní rok a zanesením do evidence členů Klubu.

3. Prostřednictvím členství v KCHČSV se stává členem jednotné kynologie v ČR.

4. Členství v Klubu zaniká:

- vystoupením na základě písemného oznámení výboru KCHČSV
- vyškrtnutím z evidence při neplnění členských povinností po dvojím upozornění
- vyloučením z Klubu chovatelů československého vlčáka pro vážné porušení stanov Klubu, chovatelského a zápisního řádu
- úmrtím člena

§ 6. Práva a povinnosti členů Klubu

1. Práva člena:

a) Podílet se na přípravě a realizaci všech akcí, které Klub organizuje.
b) Rozhodovat o druhu svého chovu v souladu s chovatelským řádem.
c) Požadovat vyhotovení plemenné dokumentace.
d) Požadovat na schůzích předkládání zpráv o hospodaření a činnosti Klubu.
e) Využívat všechny výhody poskytované Klubem, pokud plní stanovené podmínky.
f) Zúčastňovat se všech akcí organizovaných Klubem.
g) Volit a být volen do orgánů Klubu.

2. Povinnosti člena:

a) Svojí činností napomáhat rozvoji plemene, pomáhat rozšiřovat členskou základnu Klubu, zvyšovat svoji odbornost.
b) Znát a plnit předpisy, směrnice a usnesení, kterými se řídí činnost Klubu.
c) Dodržovat vnitroklubovou disciplínu.
d) Oznamovat výboru změny, poznatky a návrhy související s členstvím v Klubu.
e) Ve stanoveném termínu platit členské příspěvky.

§ 7. Orgány Klubu chovatelů československého vlčáka

1. V závislosti na velikosti členské základny a územním členění:

a) konference delegátů nebo členská schůze
b) výbor Klubu
c) kontrolní a revizní komise Klubu

2. Výbor Klubu může ustanovit územní pobočky a upravit další organizační strukturu. K provedeným opatřením se vyjadřuje s konečnou platností konference nebo členská schůze Klubu.

3. Činnost orgánů Klubu, práva a povinnosti funkcionářů uvede Klub v jednacím řádu Klubu, schváleném konferencí delegátů nebo členskou schůzí 2/3 přítomných delegátů.

4. Právo jednat jménem organizace má předseda a pověřený zástupce KCHČSV.

§ 8. Pobočky Klubu

1. Pobočky jsou organizační součástí Klubu na určeném území, stanoveném výborem Klubu, s cílem pružněji řídit a organizovat činnost Klubu.

2. O rozsahu pravomocí poboček rozhodne konference nebo členská schůze Klubu.

3. Orgány pobočky:

a) členská schůze pobočky
b) výbor pobočky
c) kontrolní a revizní komise pobočky

4. Orgány pobočky mají práva a povinnosti jako orgány Klubu s omezením pro stanovené území, ve vymezeném rozsahu pravomocí.

5. Pobočka nese název Klubu s označením území, na kterém působí.

6. Pobočka zanikne:

- usnesením výboru Klubu
- poklesem členské základny pod 5 členů.

§ 9. Hospodaření Klubu

1. Příjmy:

a) roční členské příspěvky, jejichž výši stanoví konference nebo členská schůze
b) sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy z nevýdělečné činnosti

2. Vydání:

a) poplatky za členství u zastupující organizace
b) náklady spojené s činností výboru Klubu, revizní komise, členských schůzí, chovatelskými a výcvikovými akcemi
c) na propagaci, administrativu a osvětovou činnost.

§ 10. Hospodářský rok

je totožný s kalendářním rokem.

§ 11. Kárná opatření

1. Za porušení povinností a spolužití v rámci Klubu může být členům Klubu uloženo disciplinární opatření.

2. Provinění projedná výbor pobočky a navrhne výboru Klubu uložení Kárných opatření.

3. Odvolacím orgánem je členská schůze resp. konference delegátů. Rozhodnutí tohoto orgánu je konečné.

4. Řešení vzájemných sporů, přestupků, přečinů a trestných činů mezi členy Klubu se řeší soukromoprávní cestou.

§ 12. Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy jsou základním dokumentem upravujícím sdružování chovatelů, majitelů a příznivců národního plemene psa Československý vlčák v Klubu.

2. Stanovují charakter, působnost, právní subjektivitu a finanční samostatnost.

3. Změny stanov schválila konference Klubu v dubnu 2001.

Stanovy byly registrovány MV České republiky pod č.j.: VS/1-20643/93-R, změna stanov byla vzata na vědomí 18.7.1995.