Klub chovatelů

československého vlčáka

Česká republika

Sídlo Praha

Klub chovateľov

československého vlčiaka

Slovenskej republiky

 

SMLOUVA

 

ÚVOD

Zánikem Česko-slovenské federativní republiky jako země původu československého vlčáka nastává nutnost určení garanta plemene v FCI. Z těchto důvodů bylo uskutečněno jednání mezi Českomoravskou kynologickou unií, Slovenskou kynologickou jednotou, Klubem chovatelů československého vlčáka v České republice a Klubom chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky dne 4. 7. 1993 v Brně.

Účelem této smlouvy je úprava postupů při požadavcích na změny v standardu plemene.

HLAVA I.

Na základě dohody ze dne 4. 7 1993 v Brně mezi Českomoravskou kynologickou unií, Slovenskou kynologickou jednotou, Klubem chovatelů Československého vlčáka v České republice a Klubom chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky je garantem tohoto plemene v FCI Slovenská republika prostřednictvím Slovenské kynologické jednoty.

HLAVA II.

Zastupování a jednání o plemeni budou vykonávána garantem vždy podle podkladů schválených Klubom chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky a Klubem chovatel Československého vlčáka v České republice.

HLAVA III.

Název plemene je dvojjediný – v českých zemích Československý vlčák, na Slovensku Československý vlčiak, oficiální zkratka ČSV. Mezinárodní název plemene upravují pravidla platná pro FCI.

Jako země původu bude uváděno Československo.

HLAVA IV.

Jakékoliv úpravy standardu Československého vlčáka budou možné jen po dohodě Klubu chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky a Klubu chovatelů Československého vlčáka v České republice.

HLAVA V.

Klub chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky a Klub chovatel Československého vlčáka v České republice připraví závazné podklady pro SKJ k jednání v FCI k definitivnímu uznání plemene.

HLAVA VI.

Při vzniku rozporů týkajících se předmětu smlouvy smluvní strany vyvolají nové jednání.

HLAVA VII.

Platnost této smlouvy je časově neomezená. Smluvní strany jsou vázány svými smluvními projevy dnem podpisu smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu vrcholnými kynologickými orgány obou republik. Tato smlouva je závazná, platná a účinná pro všechny případné nástupnické organizace smluvních stran.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Garantem nad dodržováním této smlouvy jsou Českomoravská kynologická unie a Slovenská kynologická jednota.

Smlouva byla účastníky přečtena, vysvětlena a na znamení souhlasu s jejím obsahem účastníky vlastnoručně podepsaná. Účastníci výslovně prohlašují, že smlouva obsahuje jejich smluvní projevy, které učinili bez nátlaku a tísně.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích v slovenském jazyce a ve čtyřech exemplářích v českém jazyce, vždy po dvou exemplářích pro každou smluvní stranu.

 

za KCHČSV v ČR předseda
Procházka, v.r. 20.1.1996


tajemník
Jedličková, v.r. 20.1.1996


za ČMKU prezident
Dostál, v.r.
za KCHČSV SR předseda
Dóra, v.r. 20.1.1996

tajemník
Glosová, v.r. 20.1.1996


za SKJ prezident
Štefík, v.r.