Jednací a organizační řád

Všeobecná ustanovení

1. Tento řád je závazný pro všechny členy, orgány a organizační části Klubu chovatelů československého vlčáka. Vychází ze Stanov KCHČSV a platí na základě § 7 odst. 3. těchto Stanov.

2. Platné znění, změny a doplňky Jednacího a organizačního řádu schvaluje Konference KCHČSV 2/3 většinou platných hlasů.

I. Statutární orgány Klubu

Konference KCHČSV

3. Konference KCHČSV je nejvyšším orgánem Klubu. Schází se jednou za dva roky.

4. Delegáti Konference jsou voleni členskými schůzemi územních poboček, počet delegátů za každou pobočku je úměrný počtu členů pobočky. Nestanoví - li předchozí Konference jinak, volí každá pobočka jednoho delegáta na každých započatých pět členů. Mandát delegáta platí po dobu funkčního období Konference a zaniká dnem konání následující usnášeníschopné Konference.

5. Konferenci svolává předseda Klubu na základě rozhodnutí výboru nejméně 30 dní předem. Mimořádnou Konferenci je povinen svolat na základě:

a) požadavku členské schůze některé územní pobočky Klubu

b) požadavku Kontrolní a revizní komise Klubu.

Konference je usnášeníschopná v případě, že je přítomno nejméně 50 % zvolených delegátů za předpokladu, že všichni zvolení delegáti byli o jednání řádně a včas vyrozuměni.

6. Konference Klubu chovatelů československého vlčáka zejména:

a) Projednává zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření Klubu.

b) Projednává zprávu Kontrolní a revizní komise a řeší její podměty.

c) Volí Výbor Klubu a Kontrolní a revizní komisi.

d) Usnáší se 2/3 většinou hlasů na znění, změnách a doplňcích Stanov Klubu, Jednacího a organizačního řádu.

e) Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů na znění, změnách a doplňcích ostatních řádů (legislativních norem) Klubu.

f) Je odvolacím orgánem proti rozhodnutí Výboru Klubu, v odvolacím řízení nebo z podmětu Kontrolní a revizní komise je oprávněna zrušit platnost rozhodnutí Výboru.

Konference schvaluje program svého jednání nadpoloviční většinou hlasů. Návrhy bodů programu Konference a podklady k nim podávají delegáti písemně nejméně 15 dní předem prostřednictvím Výboru. Nezvolí-li Konference předsedajícího a zapisovatele, řídí jednání odstupující předseda a zápis pořizuje odstupující tajemník.

7. Usnesení Konference je závazné pro všechny členy, orgány a organizační části Klubu. Platnost usnesení může být pozastavena Kontrolní a revizní komisí Klubu, shledá-li ho v rozporu se Stanovami Klubu, předpisy vyšší právní síly, nebo přijatými závazky Klubu. Usnesení s pozastavenou platností projedná nejbližší Konference, nebo mimořádná Konference KCHČSV. Napadená část usnesení může být změněna nebo zrušena nadpoloviční většinou hlasů, nebo potvrzena 2/3 většinou hlasů.

Výbor KCHČSV

8. Výbor KCHČSV je výkonným orgánem Klubu. Členové výboru jsou voleni Konferencí Klubu. Mandát člena výboru platí po dobu funkčního období Konference. Za svou činnost je výbor odpovědný Konferenci Klubu, které předkládá Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření.

9. Nevyplývá-li pověření do funkcí z usnesení Konference, volí Výbor na svém prvním jednání statutární zástupce a pověřuje zvolené členy výkonnými pravomocemi. Povinně musí být ustanoven předseda, tajemník a pokladník. Předseda a tajemník se stávají statutárními zástupci Klubu. Doporučené rozdělení pravomocí a povinností je přílohou tohoto řádu.

10. Výbor se schází dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Jednání svolává nejméně 30 dní předem předseda, nebo jím pověřený člen výboru, a uvede návrh programu jednání. Výbor je usnášeníschopný v případě, že je přítomno alespoň 50 % jeho členů za předpokladu, že všichni členové byli o jednání řádně a včas vyrozuměni. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

11. Výbor Klubu chovatelů československého vlčáka zejména:

a) Plní úkoly uložené Konferencí a zajišťuje realizaci přijatých usnesení.

b) Hospodaří s prostředky a hmotným majetkem Klubu, spravuje autorská práva Klubu, shromažďuje a chrání data nezbytná k činnosti Klubu.

c) Odpovídá za dodržování Stanov a platných řádů Klubu, předpisů vyšší právní síly a přijatých závazků Klubu.

d) Vyhlašuje závazné směrnice pro činnost členů, orgánů a organizačních částí Klubu při plnění úkolů Klubu. Směrnice vyhlášené Výborem mohou konkretizovat a provádět ustanovení řádů schválených Konferencí a nesmí s nimi být v rozporu.

e) Rozhoduje o neodkladných záležitostech a řídí činnost Klubu; pověřuje své členy jednáním jménem Klubu a příjmá jejich zprávy.

f) Koordinuje činnost územních poboček, na jejich návrh schvaluje termínový kalendář akcí, pověřuje územní pobočky pořádáním akcí celostátního významu, deleguje rozhodčí a posuzovatele na chovatelské akce poboček Klubu.

g) Připravuje a zajišťuje jednání Konference, shromažďuje podměty k jednání a navrhuje program jednání Konference.

12. Výbor KCHČSV je dále oprávněn:

a) Rozhodnout o zřízení územní pobočky, pověřit přípravný výbor zajištěním ustavující členské schůze územní pobočky. Rozhodnout o zrušení územní pobočky.

b) Rozhodnout o zřízení odborné komise, pracovní rady nebo jiného orgánu Klubu mimo orgánů statutárních. Rozhodnout o počtu členů do něj delegovaných územními pobočkami. Rozhodnout o rozpuštění tohoto orgánu.

Tato rozhodnutí podléhají výslovnému schválení Konferencí KCHČSV při projednávání zprávy o činnosti.

Kontrolní a revizní komise KCHČSV (KRK)

13. KRK je kontrolním orgánem Klubu. Členové KRK jsou voleni Konferencí Klubu. Mandát člena KRK platí po dobu funkčního období Konference. Za svou činnost je KRK odpovědna Konferenci Klubu, které předkládá Zprávu Kontrolní a revizní komise. Předseda KRK je oprávněn účastnit se jednání výboru s hlasem poradním.

14. KRK se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Jednání svolává a řídí předseda KRK, zvolený na prvním jednání členy KRK. KRK je usnášeníschopná v případě, že je přítomno alespoň 50 % jejích členů za předpokladu, že všichni členové byli o jednání řádně a včas vyrozuměni. KRK se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

15. Kontrolní a revizní komise zejména:

a) Každoročně ověřuje správnost a úplnost účetní uzávěrky (výkazu o majetku a závazcích) sestavené výborem.

b) Dohlíží na inventarizaci majetku a závazků ke dni účetní uzávěrky.

c) Kontroluje účetní doklady a účetní knihy, vedení a úschovu účetních písemností.

d) Ověřuje účelnost a hospodárnost výdajů Klubu, ověřuje, zda nebyly kráceny příjmy Klubu, ověřuje zajištění a vymáhání pohledávek Klubu.

e) Dohlíží na plnění usnesení Konference, dodržování Stanov a platných řádů Klubu, předpisů vyšší právní síly a přijatých závazků Klubu.

f) Z podmětu KRK územní pobočky nebo na žádost členské schůze územní pobočky vykonává kontroly hospodaření územních poboček Klubu.

16. Kontrolní a revizní komise je oprávněna:

a) Požadovat přístup k dokladům a údajům nezbytným ke své činnosti.

b) Požadovat vysvětlení ke všem účetním položkám, závazkům a pohledávkám.

c) Navrhovat nápravu zjištěných závad a nedostatků.

d) Zrušit usnesení nebo směrnici výboru, shledá-li ji v rozporu se Stanovami, platnými řády Klubu, předpisy vyšší právní síly nebo přijatými závazky Klubu.

e) Pozastavit platnost usnesení Konference dle čl. 7. tohoto řádu.

f) Požadovat svolání mimořádné Konference KCHČSV.

II. Územní pobočky Klubu

17. Územní pobočky KCHČSV jsou základními organizačními částmi Klubu. Na území své působnosti vykonávají všechny činnosti dle Stanov a platných řádů Klubu. Aktivity celostátního významu pořádají z pověření Výboru Klubu.

18. Pobočky vedou vlastní evidenci členů a samostatně hospodaří s členskými příspěvky a dalšími příjmy. Každoročně poskytují seznam svých členů výboru Klubu. Dle rozhodnutí Konference odvádí stanovený podíl z vybraných členských příspěvků do rozpočtu Klubu.

Orgány pobočky

19. Nejvyšším orgánem pobočky je její členská schůze. Schází se dvakrát ročně. Členskou schůzi svolává výbor pobočky zveřejněním oznámení ve Zpravodaji Klubu nejméně 30 dní předem. Každý člen pobočky má právo zúčastnit se a hlasovat na členské schůzi. Členská schůze je usnášeníschopná, byla-li řádně a včas svolána.

20. První členská schůze v kalendářním roce (výroční členská schůze) projednává zejména:

a) Zprávu o činnosti pobočky,

b) Zprávu o hospodaření pobočky,

c) Zprávu Kontrolní a revizní komise pobočky.

Druhá členská schůze v kalendářním roce projednává zejména:

d) Návrh programu činnosti a termínového kalendáře pobočky na následující rok,

e) Návrh rozpočtu pobočky na následující rok.

Členská schůze pobočky je odvolacím orgánem proti rozhodnutí Výboru pobočky, v odvolacím řízení nebo z podmětu Kontrolní a revizní komise pobočky je oprávněna zrušit platnost rozhodnutí Výboru pobočky.

21. V periodě shodné s funkčním obdobím Konference Klubu volí členská schůze Výbor pobočky, Kontrolní a revizní komisi pobočky, a delegáty pobočky na Konferenci Klubu. Jsou-li zřízeny jiné než statutární orgány Klubu (čl. 12.b), deleguje zástupce pobočky do těchto orgánů.

22. Výkonným orgánem pobočky je Výbor pobočky. Členové výboru pobočky jsou voleni členskou schůzí pobočky. Za svou činnost je výbor odpovědný členské schůzi, které předkládá Zprávu o činnosti pobočky a Zprávu o hospodaření pobočky. O výkonných pravomocech členů a o jednání Výboru pobočky platí přiměřeně ustanovení o Výboru Klubu (čl. 9. a 10. tohoto řádu).

23. Výbor pobočky zejména:

a) Plní úkoly uložené členskou schůzí a zajišťuje realizaci přijatých usnesení.

b) Hospodaří s prostředky a hmotným majetkem pobočky.

c) Vede členskou evidenci, zajišťuje komunikaci mezi Klubem a jeho členy na území své působnosti.

d) Rozhoduje o neodkladných záležitostech a řídí činnost pobočky; pověřuje své členy jednáním jménem pobočky a příjmá jejich zprávy.

e) Spolupracuje s Výborem Klubu na zajištění akcí celostátního významu, odpovídá za realizaci činností Klubu na území své působnosti.

f) Připravuje a zajišťuje jednání členské schůze, shromažďuje podměty k jednání a navrhuje program jednání členské schůze.

24. Kontrolním orgánem pobočky je Kontrolní a revizní komise pobočky. Členové KRK pobočky jsou voleni členskou schůzí pobočky. Za svou činnost je KRK pobočky odpovědna členské schůzi, které předkládá Zprávu KRK pobočky. Předseda KRK je oprávněn účastnit se jednání výboru pobočky s hlasem poradním.

25. Pro jednání a činnost KRK pobočky platí přiměřeně ustanovení o KRK Klubu, zejména čl. 14., 15.a)-e), 16.a)-d). Všechny uvedené činnosti vykonává na území své funkční působnosti, kontrolní pravomoci se vztahují k orgánům pobočky. KRK pobočky je dále oprávněna podávat podměty k činnosti KRK Klubu a požadovat zprávu o jejich vyřešení.