Chovatelský řád

Účel a působnost

1. Chovatelský řád stanoví zodpovědnost a pravomoc chovatele a Klubu chovatelů ČSV za dodržování standardu chovaného plemene, za řízení plemenitby a ochranu genofondu.

2. Chovatelský řád je závazný pro všechny majitele československých vlčáků v rámci územní působnosti Klubu, tj.. na území České republiky, pro členy i nečleny Klubu.

Plemeno

3. Plemeno psů, ve smyslu tohoto řádu, tvoří psi a feny, odpovídající platnému standardu plemene, s platným průkazem původu.

Chovatel

4. Chovatelem je fyzická osoba, která má registrován chráněný název chovatelské stanice dle předpisů ČMKU a FCI, a zabývá se chovem psů.

5. Chovatel odpovídá za produkci jedinců s PP a za krytí feny v jednom hárání jedním psem.

6. Majitel chovné feny může, za účelem chovu, zapůjčit fenu jinému chovateli. Zapůjčení feny oznámí majitel feny poradci chovu a smluvní plemenné knize.

7. Změnu majitele chovného jedince oznámí nabyvatel písemně tajemníkovi Klubu resp. příslušné územní pobočky. Změnu dále zapíše do PP, záznam podepíše bývalý i nový majitel. O provedení změny záznamu v rejstříku chovných jedinců požádá nabyvatel. Rovněž změna adresy majitele chovného jedince musí být oznámena tajemníkovi Klubu a smluvní plemenné knize.

8. V případě osobního spoluvlastnictví nebo bezpodílového spoluvlastnictví je nutné, aby pouze jeden ze spoluvlastníků chovného jedince byl zmocněn k zastupování při jednání s orgány Klubu chovatelů.

9. Klub chovatelů, jako garant čistokrevnosti plemene a jeho standardu, je oprávněn kontrolovat a sledovat chovnou způsobilost jedinců, a podmínky prostředí, v nichž se chovní jedinci a jejich odchovy nacházejí.

10. Klub chovatelů je oprávněn chovateli omezit nebo zakázat dočasně nebo trvale chov, zjistí - li závažné nedodržování chovatelského řádu. Návrh na toto opatření podá poradce chovu, rozhodne výbor Klubu /územní pobočky Klubu/. Odvolacím orgánem je konference Klubu /členská schůze územní pobočky/.

Chovní jedinci

11. Pes či fena se stávají chovnými po splnění podmínek stanovených Klubem chovatelů československého vlčáka pro zařazení do chovu.

12. Vyžaduje se:

  • Plemenná příslušnost doložená průkazem původu
  • Dodržení stanovené věkové hranice
  • Absolvování bonitace s výsledkem, který opravňuje k zařazení do chovu (nebyla zjištěna diskvalifikující vada ve smyslu standardu plemene)
  • Rentgenologické vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů s výsledkem, který nepodléhá vyhlášeným ozdravným opatřením.

specifické podmínky (věková hranice, přípustná bonitační hodnocení, ozdravná opatření k omezení výskytu DKK) stanoví výbor Klubu na základě návrhu chovatelské komise. Podmínky se mohou lišit dle druhu chovu.

13. Pro posuzování psů vydává Klub bonitační řád a směrnice pro posuzování plemene.

14. Zařazení do chovu zaznamenává do průkazu původu bonitační komise stanovená Klubem chovatelů československého vlčáka. Totéž platí i o prodloužení nebo zrušení chovnosti.

15. Veškeré skutečnosti, související se změnou chovnosti, se zapisují v rejstříku chovných jedinců smluvní plemenné knihy na základě rozhodnutí Klubu.

Chov a jeho řízení

16. Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu směřující k udržení, zlepšení a spojení vhodných vlastností zvířat.

17. Za řízení chovu je odpovědný Klub chovatelů československého vlčáka, jmenovitě jeho výbor. Výbor dále ustanovuje chovatelskou komisi, jejíž členové jsou voleni na úrovni územních poboček, a jmenuje poradce chovu s vymezenou funkční a územní působností.

18. Ve věcech dodržování mezinárodních a národních chovatelských předpisů, správnosti a úplnosti chovatelské dokumentace, identifikace jedinců s prokázaným původem, kvalifikace rozhodčích a posuzovatelů a dodržování mezinárodních dohod a smluv Klub respektuje kontrolní pravomoc orgánů Českomoravské kynologické unie.

19. K plemenitbě lze, s výjimkou evidovaného chovu, použít pouze chovné jedince. Při zahraničním krytí musí být plemeník chovný ve své zemi a splňovat podmínky pro zařazení do chovu včetně bonitace a rtg. na DKK. Splnění chovných podmínek v zahraničí je nutné prokázat doklady vystavenými zahraničním Klubem chovatelů ČSV nebo pověřeným zahraničním orgánem ještě před vystavením krycího listu.

20. Spojení mezi příbuznými zvířaty 1. a 2. stupně (Fx dle Wrighta větší nebo roven 0,25) je možné jen v řízeném a výběrovém chovu po dohodě mezi chovatelem a chovatelskou komisí.

21. Druhy chovu:

    • výběrový
    • řízený
    • evidovaný

A/ VÝBĚROVÝ CHOV

je vyšší formou řízeného chovu. Podílí se na něm vybraní jedinci, u kterých se berou v úvahu nejen jejich individuální vlastnosti a jejich skupinová příslušnost, ale i předpoklady zlepšit, spojit, rozšířit a upevnit požadované vlastnosti plemene. O zavedení a podmínkách výběrového chovu rozhoduje výbor Klubu.

B/ ŘÍZENÝ CHOV

sdružuje chovatele ochotné podřídit se centrálnímu plánu chovu, který zabezpečuje široký rozvoj genofondu plemene v jednotlivých skupinách a liniích. Výběr chovných párů provádí chovatelská komise Klubu v součinnosti se zkušenými chovateli plemene. Chovatel obdrží informace o vhodných plemenících s doklady ke krytí, plán chovu je Klubem /územními pobočkami/ každoročně zveřejněn.

C/ EVIDOVANÝ CHOV

se provádí zcela výjimečně s cílem regenerace plemene. Spočívá ve spojování typických jedinců, u nichž není prokázán původ do třetí generace. Evidovaný chov řídí chovatelská komise Klubu. Štěňata z takového spojení jsou zapisována v plemenné knize ve zvláštním registru, obdrží odlišné průkazy původu. Evidovaný chov není považován za čistokrevnou plemenitbu.

Krytí

22. Základním dokladem o schváleném krytí je Záznam o krytí feny, který je nedílnou součástí Přihlášky k zápisu štěňat. Tento doklad musí obsahovat:

a) jméno feny a její číslo zápisu,
b) jména a čísla zápisu schválených chovných psů, adresy jejich majitelů,
c) podpis poradce chovu,
d) datum uskutečněného krytí
e) podpisy chovatele a majitele chovného psa, kterými stvrzují, že fena byla kryta uvedeným psem.

23. Doklady ke krytí vystaví na žádost chovatele poradce chovu. Chovatel požádá o doklady ke krytí nejméně jeden kalendářní měsíc před předpokládaným krytím, uvede údaje o feně a další náležitosti dle druhu chovu (čl. 21). Platnost dokladů ke krytí je neomezená, nedojde - li ke krytí, mohou být použity při dalším hárání feny. Počet vrhů chovné feny a počet krytí chovného psa v kalendářním roce upravuje výbor Klubu na návrh chovatelské komise.

24. Při umělém oplodnění platí všechna ustanovení pro krytí přirozenou cestou. Záznam o krytí podepíše odborník provádějící inseminaci.

25. Doporučuje se, aby dohoda o úhradě za krytí byla mezi chovatelem a majitelem krycího psa sjednána písemně. Úhrada za krytí je splatná do 8 týdnů po vrhu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Chovatel splní svůj závazek i v případě, že vrh štěňat nebyl zapsán do plemenné knihy z jeho viny. Prodej březí feny nezprošťuje bývalého majitele povinnosti úhrady za krytí.

26. Majitel krycího psa je povinen za úspěšné krytí odvést stanovený poplatek ve prospěch Klubu. Při tuzemském krytí uhradí poplatek prostřednictvím chovatele, který stanovenou částku odvede na účet své územní pobočky současně s poplatkem za kontrolu vrhu a tutéž částku odečte od dohodnuté úhrady za krytí. Uskutečněné krytí feny zahraničního chovatele oznámí majitel chovného psa poradci chovu, poplatek za krytí odvede na účet své územní pobočky Klubu.

27. Přejde - li krycí pes do vlastnictví nového majitele, je bývalý majitel povinen oznámit novému majiteli všechny případné nesplněné závazky. Povinnosti nabyvatele chovného psa jsou shodné jako při změně majitele chovné feny (čl. 7. tohoto řádu).

28. Za nežádoucí krytí feny je považováno každé krytí, které je v rozporu s tímto řádem. O způsobu jeho vyřešení rozhodne poradce chovu, ve sporných případech chovatelská komise.

29. Nezabřezne - li fena, odešle chovatel do 75 dnů přihlášku k zápisu štěňat poradci chovu. V rubrice > datum narození štěňat < uvede: "NEZABŘEZLA".

Vrh

30. Chovatel pečuje o fenu v době březosti, kojení, a rovněž o celý vrh tak, aby byl zaručen jejich správný vývin. V odůvodněných případech může tuto povinnost zajistit u jiné osoby. O této skutečnosti informuje poradce chovu, aby byla zajištěna možnost kontroly vrhu.

31. Jestliže fena - matka nemá dostatek mléka, zajistí chovatel výživu štěňat kojnou nebo uměle.

32. Každý vrh hlásí chovatel co nejdříve, nejpozději do 7 dnů, doporučeně poradci chovu. V oznámení uvede: Jméno a adresu chovatele, jména rodičů štěňat, počet a pohlaví štěňat, datum vrhu, současně požádá smluvní plemennou knihu o přidělení čísel zápisu (tetovací čísla). V téže lhůtě informuje i majitele krycího psa. Narození atypických štěňat je třeba neprodleně hlásit poradci chovu, který zabezpečí dokumentaci.

Tetování štěňat se provádí ve věku 4 - 6 týdnů do pravé předkolenní řasy. Tetování štěňat zajistí chovatel u veterinárního lékaře, nebo je provede poradce chovu při kontrole vrhu. Provádějící odborník potvrdí tetování na Tetovacím kontrolním pásku, který musí být přiložen k přihlášce k zápisu štěňat.

Kontrolu vrhu hradí chovatel formou paušálního poplatku na účet pobočky, poradce chovu vyúčtuje náklady cesty výboru pobočky. Tetování štěňat hradí chovatel v plném rozsahu.

33. Chovatel je povinen zajistit, aby štěňata pocházející z jeho chovu byla předána novým majitelům v dobré kondici, prostá vnějších i vnitřních parazitů (koprologická zkouška, preventivní odčervení), štěňata starší 3 měsíců se doporučuje předat imunizována proti základním virovým infekcím (parvovirus, hepatitis, psinkový komplex). Nový majitel musí být poučen o péči o štěně, o jeho případných zjevných vadách a o povinnostech vyplývajících z chovatelského a zápisního řádu KCHČSV.

Dovoz

34. Dovezený jedinec musí být zapsán ve smluvní plemenné knize (čl. 11 a 12 Zápisního řádu). Pro jeho zařazení do chovu platí ustanovení tohoto řádu.

Vývoz

35. Každý chovatel má právo naložit se svým odchovem podle svého rozhodnutí, včetně prodeje nebo darování do kteréhokoliv státu, pokud to jiné právní normy nezakazují. Dbá při tom o rozšiřování dobrého jména svého chovu, plemene československý vlčák, a nepoškozování zájmu Klubu a české kynologie. Při vývozu zajistí splnění podmínek státní veterinární správy, a požádá ČMKU o exportní průkaz původu (Zápisní řád čl. 36, 37).

36. Odvolání chovatele proti rozhodnutí poradce chovu řeší Chovatelská komise Klubu a schvaluje výbor Klubu nejpozději do 30 dnů od podání stížnosti.

Tento řád byl projednán a schválen dne 2. března 1991 v Brně, poslední změna byla schválena Konferencí KCHČSV v dubnu 2001 v Praze