Bonitační řád

Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která slouží k získání poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech předvedených psů v souladu se standardem a chovatelským cílem klubu. Získané údaje se zaznamenávají ve formě kódu do průkazu původu a jsou součástí údajů o psu a feně. Zakódované posudky umožňují statistická vyhodnocení, která slouží jako podklad pro další řízení chovu. Změny nebo doplňky platných bonitačních kódů schvaluje konference klubu.

Všeobecná ustanovení

Účast na bonitaci je jednou ze základních podmínek pro zařazení psů a fen do chovu. Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny, které splňují podmínky chovatelského řádu a mají věk nejméně 15 měs. Bonitace se provádí zpravidla jednou za život zvířete. Ve vyjímečných případech může výbor klubu povolit přebonitaci jedince. Výsledek přebonitace je konečný. Opakování bonitace je možné nejdříve po 6 měs. Od předchozí bonitace. U jedinců vyřazených z chovu z důvodů vad exteriéru, stanovených jako vyřazující, není opakování bonitace možné. Bonitační komise může ze závažných důvodů svoje rozhodnutí o způsobilosti k chovu odložit na další bonitaci. Rozhodnutí o odložení bonitace se vyznačí na bonitační kartě. V tomto případě se poplatek za bonitaci nevrací. U importovaných jedinců, pokud tito neodpovídají podmínkám pro zařazení do chovu podle chovatelského řádu Klubu CHČSV a majitel je chce použít k chovu, je povinen je předvést na bonitaci v ČR. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata. U jedinců podezřelých z nakažlivé nemoci a zamořená kožními parazity je přístup a posouzení na bonitaci zakázáno. Hárající feny musí být organizátorům ohlášeny a jsou posuzovány na závěr akce.

Zásady pro pořádání bonitací

Pořádáním bonitace jsou pověřeny pobočky chovatelského klubu. Bonitace jsou pořádány v souladu s ročním plánem chovatelských akcí klubu a jejich termín musí být uveden v oběžníku klubu. Místo a datum konání akce navrhuje pobočka a schvaluje je výbor chovatelského klubu. Pověřená pobočka zajišťuje ve spolupráci s poradcem chovu všechny organizační a finanční náležitosti bonitace.

Práva a povinnosti pořadatele

Společně s poradcem chovu prověřit přihlášku účastníka bonitace a v odůvodněných případech přihlášku odmítnout. Od majitele přihlášeného psa požadovat stanovený poplatek za provedení bonitace. V odůvodněných případech odvolat konání akce. Tuto skutečnost dát včas na vědomí členům klubu a výboru klubu. Stanovit vedoucího akce a jeho pomocníky.

Prostřednictvím vedoucího akce vznášet stížnosti na počínání rozhodčích, majitelů psů a diváků. V závažných případech vykázat z bonitace provinilé majitele psů nebo diváky. Zajistit podání žádosti o povolení bonitace na příslušný místní úřad a okresní veterinární správu. Na akci zajistit zdravotní a veterinární službu, technické a materiální zajištění akce.

Práva a povinnosti majitele psa

Každý člen chovatelského klubu ČSV se může se svým psem přihlásit na bonitaci. K tomu musí od pořadatele bonitace obdržet potřebné informace. Na závěr bonitace může žádat o zdůvodnění zadaných kódů a obdržení bonitační karty se všemi záznamy. Může se zúčastnit kterékoliv bonitace pořádané některou z poboček chovatelského klubu ČSV. Je povinen zastat včas přihlášku k bonitaci podle pokynů organizátora boniatace. Předložit potřebnou dokumentaci pro bonitaci, jmenovitě členský průkaz, průkaz původu psa, veterinární potvrzení, očkovací průkaz zvířete a potvrzení o provedeném vyšetření na DKK. Pokud bonitované zvíře nebude mít vyšetření na DKK, může být bonitováno, ale nebude mu zapsána prozatím chovnost až do vyšetření a vyhodnocení DKK. Dostavit se včas na bonitaci a po celou dobu se řídit pokyny organizátorů bonitace. Je povinen opatřit psa náhubkem, držet jej na vodítku nebo psa zajistit na úvazném kolíku.

Bonitační komise

Posuzování psů na bonitaci mohou provádět posuzovatelé s potřebnou kvalifikací. Bonitační komise je nejméně tříčlenná. Tvoří ji: posuzovatel, poradce chovu a vedoucí bonitace. Základní počet bonitovaných zvířat je 30. Členové komise po celou dobu hodnocení psů úzce spolupracují a stanoví konečný kód a zařazení do chovu. Bonitační komise je povinna zapsat bonitační kód do průkazu původu a bonitační karty a jeho zařazení nebo vyřazení z chovu. Předat bonitační kartu majiteli psa a odůvodnit mu výsledek bonitace. V závažných případech odložit svoje rozhodnutí na další bonitaci.

Popis bonitace

Pro popis exteriéru zvířete a jeho povahových vlastností je vypracována tabulka, která vytváří Kódovací systém, který sestává z písmen a číslic. Navrhuje ho chovatelská komise a schvaluje klubová konference. Znaky exteriéru jsou označovány písmeny a jejich hodnota je vyjadřována čísly. Povahové vlastnosti jsou vyjádřeny kombinací velkého písmenem "O" a projev vlohy je vyjádřen malým písmenem. Bonitační komise sleduje chování předvedeného jedince po celou dobu bonitace, tj. při měření, prohlídce chrupu a předvedení. Vlastní zkouška povahy se provádí se psem uvázaným ke kolíku. Z počátku je majitel se psem a cizí osoba /figurant/ přechází kolem psa a podle jeho reagování provede náznak napadení majitele. Poté na pokyn posuzovatele odejede od psa do úkrytu a figurant opakuje klidný pohyb kolem psa po kterém následuje náznak útoku na psa s nápřahy prutem. Při tom je použit i silný zvukový podnět –- výstřel ke zjištění reagování psa na silné podněty. Bonitační komise sleduje po celou dobu chování psa, srovnává jej s poznatky chování při předchozí činnosti a stanoví příslušný kód povahy. Vylučujícím kódem povahy je "Oa", "Ob", "Oe". To je bázlivá a agresivní zvířata.

Závěrečná ustanovení

Po ukončení bonitace každého zvířete mu bonitační komise z dosažených výsledků stanoví kód, který se skládá z jednotlivých písmen a číslic po jednotlivé části exteriéru, povahy a celkového ohodnocení. Tento bonitační kód zapíše komise do průkazu původu psa a bonitační karty, kterou podepíše. Kopii bon. karty s průkazem původu předá majiteli a originál předá hlavnímu poradci chovu. Zpracuje souhrnnou zprávu se jmény bonitovaných zvířat a jejich bonitačními kódy, kterou předá redakční radě ke zveřejnění v klubovém zpravodaji.